OAZA STARS s.r.o. Domov seniorů Lužná

ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY


Platba uživatele se skládá z úhrady za ubytování, stravu, úkony péče a poskytované fakultativní služby. Služby se hradí měsíčně dle úhradové vyhlášky MPSV č. 505/ 2006 Sb.

Sazebník úhrad ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ
Úhrada za UBYTOVÁNÍ210,- Kč / den
Úhrada za STRAVOVÁNÍ170,- Kč / den
Úhrada za ÚKONY PÉČEje hrazena z přiznaného příspěvku na péči


Úhrada za ubytování také zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, likvidaci odpadů, odběr elektrického proudu dle standardního vybavení pokoje, úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla, žehlení. Vzhledem k tomu, že maximální výše úhrady stanovená prováděcí vyhláškou MPSV č. 505/2006 v částce 210 Kč/den nepokryje celkové náklady na bydlení, je stanovená jednotná cena za bydlení bez ohledu na druh pokoje v maximální výši, kterou prováděcí vyhláška k zákonu č. 108/2006 Sb. umožňuje.

V úhradě za stravování je zahrnuta celodenní strava podávaná 5 x denně.

Dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění, § 73. odst. 3. musí uživateli po úhradě za ubytování a stravování zůstat alespoň 15 % jeho příjmu. Pokud výše důchodu není dostačující, podílí se na úhradě těchto nákladů rodina uživatele.

Úhrada za péči je hrazena z příspěvku na péči. Pokud se žadatel stane naším uživatelem, je příspěvek na péči zasílán do Domova a jsou z něj hrazeny úkony péče. Před nástupem do našeho zařízení je tedy nutné mít alespoň o příspěvek zažádáno, pokud uživateli nebyl přiznán (zatím), hradí si úkony péče sám.

Jedná se o úkony zejména:
-   pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu   30 Kč /úkon
-   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu   60 Kč /úkon
-   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím   50 Kč /úkon
-   aktivizační a terapeutická činnost   100 Kč /úkon
Sazebník úhrad za FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI
Označení oblečení5,- Kč / ks
Kopírování A42,- Kč / strana
Kopírování A34,- Kč / strana
Dovoz léků, inkontinenčních potřeb, vyzvedávání receptů u odborných lékařů,
doprava na vyšetření k odborným lékařům

Doprava
Čas řidiče
Za 1 úkon15,-Kč/km
30,-Kč/15 minut
Doprava a obstarávání nákupu a jiných osobních záležitostí
mimo Domov dle požadavků uživatele

Doprava
Čas řidiče
Za 1 úkon15,-Kč/km
30,-Kč/15 minut


Fakultativní činnosti jsou služby, nabízené v souladu se zákonem č. 108/2006 o sociálních službách nad rámec základních činností za přímou platbu dle platného ceníku. Kalkulace je stanovena ve výši nákladu, aby nebyl zařízení generován zisk z provozování fakultativní činnosti. Poskytovatel si vyhrazuje právo aktualizovat fakultativní činnosti a upravovat výši úhrad v závislosti na navýšení přímých a nepřímých provozních výdajů.

V odůvodněných případech, kdy sociální poměry uživatele a rodiny nedovolují hradit plnou částku, lze po posouzení všech faktorů dohodnout individuální smluvní cenu.


Platnost od 1.3.2020

Schválila : jednatelka Iva Gebhartová
INFORMACE:   Návštěvy - viz. služby